Notify me of updates
Name
Surname
Email


 
 

To view a demonstration of FireFly Mobile click here

GEUE v VAN DER LITH (20 NOVEMBER 2003) APPÈLHOF SAAK: 625/02 1.    Die Appèlhof het op 20 November 2003 beslis dat die vereiste gestel in Art. 3(e)(i) van die Wet op die Onderverdeling van Landbougrond (Wet 70 van 1970), naamlik: dat geen deel van landbougrond sonder die Minister van Landbou se toestemming verkoop mag word nie, ʼn absolute vereiste daarstel.  …